1. Allegro assai

1. Allegro assai

«1. Allegro assai» из альбома «Ñèìôîíèÿ No. 45 in F#m, ‘Farewell’ (Mackerras — Orch. of St. Luke’s)» исполнителя Franz Joseph Haydn (Ôðàíö Éîçåô Ãàéäí). Трек 1. Жанр: www.mp3-ogg.ru.