Ñ. Ïðîêîôüåâ. Áîëòóíüÿ.

Ñ. Ïðîêîôüåâ. Áîëòóíüÿ.

«Ñ. Ïðîêîôüåâ. Áîëòóíüÿ.» из альбома «Å.Ä. Êðèòñêàÿ ÔÎÍÎÕÐÅÑÒÎÌÀÒÈß «Ìóçûêà», 1 êëàññ» исполнителя II. ÌÓÇÛÊÀ È ÒÛ. Год выпуска: 2009. Трек 12. Жанр: Speech.