Ñìåëûé íàåçäíèê

Ñìåëûé íàåçäíèê

«Ñìåëûé íàåçäíèê» из альбома «Ìóçûêà äëÿ ñëóøàíèÿ â äåòñêîì ñàäó (6-é ãîä)» исполнителя Ã. Ãèíçáóðã (ô-íî). Год выпуска: 1958. Жанр: Äåòñêàÿ ïåñíÿ.